Her jobber vi

Vi er opptatt av å bedre kårene til barn og legge til rette for at de kan gå på skole.

Vårt arbeid på Filippinene

Filippinene har hatt en jevn økonomisk vekst de siste årene, men denne veksten har stort sett kommet de rike til gode, og forskjellene har økt.

Befolkningen på Filippinene er ung, nesten halvparten er yngre enn 10 år. En av utfordringene knyttet til barn og unge er at det er mange som slutter å gå på skolen fordi de må hjelpe familien med å skaffe inntekt eller fordi det koster for mye å reise til og fra nærmeste skole.

Vi er opptatt av å bedre kårene til barn og unge på Filippinene og legge til rette for at de kan gå på skole. Vi bidrar også gjennom prosjekter som skaper arbeidsplasser. Dette fører til at foreldrene har inntekt slik at de ikke er avhengige av barnas bidrag til familieøkonomien.

Mennesker med funksjonshemninger blir ofte ikke regnet med i lokalsamfunnet.  Mange opplever det som skamfullt å være funksjonshemmet, og det er lite tilrettelegging av skolegang for mennesker med funksjonshemninger.

På Filippinene jobber vi med å bedre mulighetene til mennesker, spesielt barn, med funksjonshemninger.  Sammen med lokale myndigheter jobber vi for å sikre tilrettelagt skolegang og kompetanse blant barnehagepersonale og lærere.

Fremdeles er det knyttet mye skam til det å ha en funksjonshemming.

Filippinene er svært utsatt for naturkatastrofer. Omtrent 20 tyfoner treffer Filippinene årlig, i tillegg er det stor risiko for jordskjelv i landet. Naturkatastrofer rammer hardest de som bor i de mest utsatte områdene og som har de meste sårbare byggene. Fattige mister gjerne både inntektsgrunnlag og alt av eventuelt oppsparte midler når en katastrofe rammer. Det kan ta lang tid å komme seg på beina igjen.

I Misjonsalliansen jobber vi med å gjøre fattige kystprovinser mer motstandsdyktige og rede til å håndtere kraftig vær og naturkatastrofer.  Samtidig er vi opptatt av å bevare miljøet og bidrar i den forbindelse med å plante ny mangroveskog.  Mangroveskogen fungerer som en naturlig barriere for bølger og stormflo.