Vårt arbeid i Bolivia

Mikrofinans, vann og utdanning

Bolivia er et av de fattigste landene i Sør-Amerika. En stor del av befolkningen er urfolk som har blitt undertrykt og diskriminert i flere århundrer og som ofte lever under vanskelige forhold.

Derfor arbeider Misjonsalliansen i områder hvor Bolivias urbefolkning bor. Prosjektområdene finner vi i Yaco og i Luribay. Misjonsalliansen jobber for å bedre levevilkår og legge til rette for at folk kan bli boende der de er.

- Vann forandrer alt, tidligere hadde vi ikke vann i nærheten.
Freddy, ferskenbonde

Bolivia er et land som er utsatt for klimaendringer og disse klimaendringer har ført til vannmangel og dårlige avlinger for bønder i Bolivia.  Landet er særlig utsatt fordi det er et av landene i verden med størst biodiversitet. Det betyr at når klimaet endrer seg kan økosystemer forsvinne.

God hygiene er et problem da kun 56 % har toalett hjemme. Behovene for bedre helse og ernæring er store. 18 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, og 45 % lever under FNs fattigdomsgrense. Landet er preget av korrupsjon og mistillit.

Misjonsalliansen jobber for at flere mennesker skal få tilgang på vann og bedre helsetilbud. Vi samarbeider også med bondeorganisasjoner for å bedre matproduksjonen gjennom nye jordbruksområder og ruste mennesker for klimaendringer. Misjonsalliansen samarbeider med kommunene for å bedre kvaliteten på skole og utdanning.

Misjonsalliansen driver også mikrofinansarbeid i Bolivia, slik at flere mennesker kan få en jobb og en inntekt og lån til bolig.

Prosjekter 2019

Helse og ernæring

Vi samarbeider med lokale helsestasjoner for å gi mennesker et bedre helsetilbud og forebygge sykdommer. Ved samarbeidsskolene våre får lærere og elever opplæring i tannhelse og personlig helse- og hygiene, og barna får regelmessige helse og tannlegekontroller. Vi deltar også i helsekampanjer som oppfordrer kvinner til å komme og sjekke seg for livmorhalskreft.

Mål:

 • Opplæring for elever og lærere om tannhygiene og håndvask og om hvorfor dette er viktig
 • Lærere gir informasjon og opplæring om hvordan forebygge graviditet for elever mellom 13 og 18 år
 • Oppgradere helsesentre med utstyr som tar vare på vaksiner slik at de ikke blir ødelagt

Vann

Mangelen på rent vann skaper store utfordringer for helse og liv. Misjonsalliansen bygger ut vannsystemer i landsbyer slik at flere får tilgang på rent vann. Vi jobber også for å gi familier toalett, dusj og håndvask for en bedre personlig hygiene.

Mål:

 • Bygge to drikkevannssystemer, ett i Luribay og ett i Yaco
 • Sørge for at nåværende og nye drikkevannssystemer har tilstrekkelig god infrastruktur og at de fungerer

Skole og utdanning

Gjennom dette prosjektet gir du barn et bedre skoletilbud og skolene får mer materiell. Vi jobber for at barn under seks år skal gå på førskole og at foreldrene skal få bedre innsikt og kunne bidra i barnas utvikling. Din støtte kan også gå til videreutvikling av lærere for å styrke språkundervisningen.

Mål:

 • Bygge klasserom, samt sanitæranlegg på skoler
 • Gi pedagogisk materiell
 • Holde kurs for foreldre og lærere i hvordan de kan støtte barnas utvikling
 • Lærere holder kurs for andre lærere om temaet Barns utvikling
 • Overføre kunnskap og prosjekter til kommunen slik at de kan videreføre kursene
 • Lærere som har deltatt på kurs om barns utvikling systematiserer kunnskapen i et hefte som kan brukes av andre lærere

Arbeid og inntekt

Fattige bønder trenger å øke inntekten sin. Derfor bidrar vi med teknisk kompetanse og kursing slik at for eksempel bønder kan øke produksjonen sin. Prosjektet bidrar med kapasitetsbygging, lederskap og organisering. Vi styrker også kvinners posisjon i produksjonen og gir støtte til kvinnelige nettverk.

Mål:

 • Bygge to mini vanningssystemer for å bedre produksjonen
 • Over 150 bønder (m/familie) skal få økt sine kunnskaper og produksjonspraksis innen jordbruk for å bedre avlingene sine

Kirke

Målet er at menigheten skal vise et sosialt engasjement i lokalsamfunnet gjennom diakonale prosjekter. Kirken har en viktig rolle i samfunnet, og vi ønsker å styrke kirken og det diakonale arbeidet.

Mål:

 • Arrangere ungdomsleirer der kirkene er hovedarrangør og Misjonsalliansen støtter. Planen er at kirkene helt på egenhånd skal arrangere disse leirene, da har vi nådd målet vårt.
 • Gi støtte til BUMAN-studenter (studiestipend til universitetsstudenter)
 • Kurs for ledere og pastorer i kirkene