Vårt arbeid i Ecuador

Kriminalitet, narkotika og machokultur

I havnebyen Guayaquil i Ecuador bor det ca. tre millioner mennesker. Det er en by med store kontraster mellom fattig og rik, og Guayaquil er beryktet for kriminaliteten sin.

Misjonsalliansen jobber i de fattige bydelene nordvest i Guayaquil. Det bor ca. 500 000 mennesker her, de fleste er tilflyttere fra både Ecuador og nabolandene. Dette er bydeler som ofte mangler infrastruktur som veier, innlagt vann, tilgang til det offentlige strømnettet samt manglende eller dårlig helse- og utdanningstilbud. Disse områdene er preget av høy arbeidsledighet, mye vold i hjemmene og mange som er avhengige av narkotika – selv barn helt ned i seksårsalderen. Det er også mye kriminalitet, og det er farlig å gå ut etter at det har blitt mørkt. Grunnet den store mengden tilflyttere er det en stor grad av mistillit blant naboene i prosjektområdene.

- Det beste jeg vet er når mamma lager mat og hele familien spiser sammen.
Joffre, elev i 5a

Ecuador er preget av en machokultur hvor seks av ti kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Mange menn tar lite ansvar hjemme og trenger å øve på å snakke om utfordringene de møter i hjemmet istedenfor å slå. Machokulturen er også utbredt i flere kirkesamfunn.

Misjonsalliansen er med på å styrke lokalsamfunn. Vi har fokus på familierelasjoner, fritidsaktiviteter og verdier, helsearbeid, inkluderende utdanning, forbedring av familieøkonomi, klima og miljø, rettighetsarbeid og menighetsarbeid.

Prosjekter 2019

Arbeid og inntekt

I Ecuador er det størst arbeidsledighet blant kvinner og unge voksne. Store deler av befolkningen mangler videreutdanning. Derfor arrangerer Misjonsalliansen yrkesrettede kurs der deltakerne lærer ulike typer håndverk og hvordan etablere sin egen bedrift.

Mål:

 • Kompetanseheving og økt selvrespekt for deltakerne
 • Bidra til forbedret familieøkonomi

Fritid og verdier

Gjennom ulike fritidsaktiviteter ønsker vi å lære barn og unge om verdier som respekt, teamarbeid, likeverd og viktigheten av utdannelse. Det arrangeres også samlinger for foreldrene som følger barna, samt at man kurser trenere/frivillige. Dans, fotball, basket, taekwondo og fiolin er fritidsaktivitetene vi tilbyr.

Mål:

 • Sunnere og tryggere oppvekstvilkår
 • Forebygging av narkotika
 • Økt frivillighet og deltakelse blant voksne

Inkluderende utdanning

Barn og unge med spesielle behov blir ofte ekskludert fra utdanningen de har rett på, enten ved at foreldrene holder dem hjemme, lærerne ikke har nødvendig kompetanse, eller at skolen ikke er tilrettelagt. Ved å forbedre infrastrukturen på skolene, kurse lærere i tilrettelagt undervisning og ha tett samarbeid med foreldre, ønsker Misjonsalliansen at enda flere skal fullføre skolen. Misjonsalliansen støtter også de to dagsentrene for funksjonshemmede barn og unge, Centros Creer.

Mål:

 • Økt inkludering av barn med spesielle behov
 • Forbedret infrastruktur på skolene
 • Kompetanseheving blant lærere og foreldre

Klima og miljø

I prosjektområdene møter folk ulike utfordringer knyttet til klima og miljø. Mengden av søppel er mer enn renovasjonsetaten klarer å håndtere, og befolkningen trenger å lære mer om resirkulering og gjenbruk. Det er stor sammenheng mellom sykdom og søppel. I regntiden opplever mange at hjemmene og skolene oversvømmes, og det store jordskjelvet i 2016 avslørte et stort behov for beredskap. Vi etablerer og utruster lokale beredskapsbrigader, driver folkeopplysning og arrangerer dugnader.

Mål:

 • Økt kunnskap om og evne til risikohåndtering
 • Velfungerende beredskapsbrigader

Helse

I områdene hvor vi jobber er det mangler ved det offentlige helsetilbudet. Dette fører til at mange går rundt med ubehandlede sykdommer og mangler kunnskap om blant annet ernæring og forebygging av sesongbaserte sykdommer. Misjonsalliansen utruster flere helsestasjoner og har ulike helsekampanjer, både for barn under fem år, gravide og eldre. I tillegg arbeider vi for å forebygge at barn og unge begynner med narkotika, noe som er et alvorlig problem i områdene hvor vi arbeider.

Mål:

 • Gi flere et bedre helsetilbud
 • Redusere underernæring hos barn
 • Hindre at flere barn og unge begynner med narkotika

Kirke

I områdene vi arbeider i er det et mylder av kirker og menigheter av forskjellige kategorier. Vi bygger tverrkirkelige nettverk og arbeider med ledertrening av pastorer og ledere i de evangeliske kirkene og hjelper disse til å gjennomføre sosiale prosjekter i sitt lokalmiljø. I tillegg har vi et stipendprogram for universitetsungdommer fra menigheter i områdene hvor vi arbeider (CUMAN). Disse får også ledertrening for å kunne trene opp ungdomsledere i menigheter.

Mål:

 • Kirkene blir mer bevisste sitt diakonale ansvar
 • Sterkere tverrkirkelig samarbeid
 • Økt fokus på ungdomsarbeid i menighetene

Kjønnsroller og familierelasjoner

Andelen kvinner som opplever vold fra partneren sin samt barn som opplever vold fra sine foreldre, er skremmende høy i Ecuador. Arbeid med sunne familierelasjoner og kjønnsroller og rettigheter gjennom blant annet kursing av menn og kvinner og tilgang til krisesenter er viktige satsingsområder for oss i Misjonsalliansen.

Mål:

 • Økt bevissthet og holdningsendring blant menn og kvinner rundt vold
 • Større andel voldsofre oppsøker hjelp