Vårt arbeid i Filippinene

Utdanning, arbeid og naturkatastrofer

På Filippinene jobber Misjonsalliansen på øya Marinduque, i hovedstaden Metro Manila og i provinsene Rizal og Iloilo. Arbeidet startet i Manila for 40 år siden med støtte til utdanning og helsetilbud for barn og ungdom. I 2016 åpnet Misjonsalliansen et landkontor på Filippinene, noe som betyr at vi nå jobber gjennom mange lokale partnere.

Filippinene har opplevd en jevn økonomisk vekst, men forskjellene mellom rike og fattige er fremdeles stor. Litt under halvparten av befolkningen på Filippinene er barn og ungdom.

I Misjonsalliansen jobber vi for å bedre levekårene til barn og unge på Filippinene, for å fremme barns rettigheter og for å gi fattige barn tilgang til helsetilbud og skolegang. Flere barn og unge slutter å gå på skolen fordi de må hjelpe familien med å skaffe inntekt eller fordi reisen til skolen koster mye. Vi jobber med å øke kapasiteten og kvaliteten i utdanningen gjennom bygging av klasserom og kompetanseheving hos lærere. I tillegg bidrar vi i samfunnet med prosjekter som skaper arbeidsplasser. Familier som har inntekt er mindre avhengige av barnas bidrag til familieøkonomien.

- Utdanning er veldig viktig for meg, og jeg drømmer om å bli kokk.

Regina, 16 år

På Filippinene har vi også prosjekter med vektlegging på arbeid blant mennesker med funksjonshemninger. Spesielt barn. Å være funksjonshemmet er ofte forbundet med skam, og hverdagen er en kamp fordi de ofte ikke blir regnet med i lokalsamfunnet. Det fins for eksempel lite tilrettelegging av skolegang for mennesker med funksjonshemninger.

Sammen med lokale myndigheter jobber vi for å sikre tilrettelagt skolegang og kompetanse blant barnehagepersonale og lærere.

Filippinene ligger utsatt til for flere typer naturkatastrofer. Omtrent 20 tyfoner treffer Filippinene årlig, i tillegg til at det er stor risiko for jordskjelv i landet.  Naturkatastrofer rammer hardest mennesker som bor i utsatte områder og som har de mest sårbare byggene. Når en katastrofe rammer, mister folk gjerne både inntektsgrunnlag og alt av oppsparte midler.

Vi jobber med å gjøre fattige kystprovinser mer motstandsdyktige og rede til å håndtere kraftig vær- og naturkatastrofer. Sammen med lokale myndigheter og innbyggerne i lokalsamfunnet forsøker vi å skape strukturer som beskytter innbyggerne og ressursene deres under naturkatastrofer. Vi involverer i vårt arbeid ulike grupper i samfunnet og lytter til hva deres spesifikke behov er. Samtidig er vi opptatt av å bevare miljøet og bidrar i den forbindelse gjennom etablering og vedlikehold av barrierer langs kysten. Når vi planter mangroveskogen, fungerer disse som en naturlig barriere for bølger og stormflo.

Prosjekter 2019

Arbeid og inntekt

Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn får gå på skole. Opplæring i økonomi og planlegging av drift bidrar til økt inntekt og bedre levestandard.

Mål:

 • Kurs om produktutvikling og -markedsføring for en lokalsamfunnsbasert organisasjon
 • Kurs i økonomi og finansiell styring i egen bedrift
 • Utvikling, implementering og styring av eksisterende samfunnsbaserte bedrifter
 • Organisering og mobilisering av nye grupper for å delta i samfunnsbaserte bedrifter
 • Bygging og oppgradering av produksjonslokaler
 • Ledertrening på prosjektledelse
 • Nye deltakere får opplæring i hvordan de kan starte og drive egne kooperativer for en lokalsamfunnsbasert organisasjon
 • Etablering av nye sparegrupper for å opprette flere egne små bedrifter

Vann, sanitær og helse

Mangel på helse- og tannhelsetilbud fører til sykdom og død. Vi vil bidra til bedre kunnskap om ernæring og til å øke forståelsen av barn med psykiske vansker. Arbeidet legger vekt på å utruste ufaglærte til å gi grunnleggende rehabilitering i sitt nærområde, da tilgang på profesjonell kompetanse er fraværende.

Mål:

 • Bidra til gode og tilgjengelige helse- og tannhelsetilbud for fattige mennesker
 • Utstyr til opprettelse av nye tannlegeklinikker på skoler
 • Nye vannsystemer
 • Arrangere flere rehabiliteringskurs for ufaglærte helsearbeidere
 • Opplæring til helsearbeidere i psykososial helse og omsorg
 • Gjennomføring av opplæringsprogram i helse, vann og sanitærforhold for lokalsamfunnsbaserte organisasjoner
 • Forebygging og behandling av sykdommer
 • Seminar om psykisk helse
 • Anskaffelse av helseutstyr for nye områder

Inkludering av funksjonshemmede

Mennesker med ulike funksjonshemninger fortjener et verdig liv. Funksjonshemmede har ofte rettigheter som ikke blir opprettholdt og faller utenfor arbeidslivet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad kunne delta i arbeidsliv og inkluderes i samfunnsdeltakelse.

Mål:

 • Utvide arbeidskapasiteten på helsesentre for mennesker med funksjonshemninger
 • Opplæring til ufaglærte slik at de kan gi grunnleggende rehabilitering i sine lokalområder
 • Utstyr til rehabilitering på helsesentre
 • Arrangere kurs for barnehageansatte/lærere i hvordan tilrettelegge undervisning for barn med funksjonshemninger
 • Opplæring til lokale helsearbeidere, førskolelærere, lærere og de lokalbaserte organisasjonene for en bredere forståelse av barnas situasjon.
 • Styrke familieperspektivet i familier med et funksjonshemmet medlem
 • Støtte tiltak for foreldre til barn med funksjonshemninger for å øke deres kunnskap om hvordan de kan bidra til barnas utvikling
 • Kurs for lærere og rådgivning i hvordan forstå barn med emosjonelle/psykiske vansker

Kirke

Kirkene på Filippinene har en viktig rolle i lokalsamfunnene og er derfor også en viktig samarbeidspartner. Misjonsalliansen ønsker å opprette samarbeid med flere kirker og styrke fokus på barne- og ungdomsarbeid. Noen av prosjektene vil ha særlig fokus på verdi og utviklingsarbeid i møte med familier, barn og ungdom.

Mål:

 • Styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø
 • Diakoniopplæring av kirkepersonale
 • Gi støtte til partnerkirker til oppfølging av deres verdi- og familieutviklingsprogram
 • Holde kurs om økonomi og hvordan skaffe inntekter til kirkens arbeid
 • Arrangere retreat for pastorer fra fattige urbane kirker og ungdomsleirer

Miljø og klimarettferdighet

Filippinene er blant de mest katastrofeutsatte land i verden. Lange uregelmessige kystlinjer og betydelige antall tyfoner hvert år gjør at folk er sårbare for flom, skred og stormflo. Rapporter viser at barn ofte blir dobbelt rammet av katastrofer i form av sosioøkonomiske og psykososiale konsekvenser. Mennesker med funksjonshemninger er også svært utsatt.

Mål:

 • Etablere tidlig varslings- og evakueringsplan
 • Kurs om risikovurdering på lokalt nivå i møte med naturkatastrofer
 • Kurs om barnevennlig planlegging av katastrofehåndtering og om hvordan møte barns behov under katastofer
 • Inkludering av funksjonshemmede og andre sårbare grupper i katastrofeplaner
 • Planting og rehabilitering av mangrovetrær langs kysten
 • Treningsprogram for mangroveplanting og utbredelse
 • Kurs for barn og voksne om klimatilpasning, miljøvern og viktigheten av mangrove
 • Arrangere trening i katastrofehåndtering og risikoreduksjon med fokus på mennesker med funksjonshemninger
 • Teater- og filmforestillinger for innsamling av penger

Skole og utdanning

Sammen med utdanningsdepartementet på Filippinene bidrar Misjonsalliansen til at skoleledere, lærere, barnehagelærere og ufaglærte får kurs for å heve kompetansen og øke motivasjonen. Misjonsalliansen støtter førskolegruppene og bidrar til at barn som ennå ikke har begynt på skolen skal få mulighet til å delta i et pedagogisk opplegg og utvikle sine sosiale, motoriske og kognitive ferdigheter. Vi bidrar også til bygging av barnehager og klasserom, nytt læringsmateriell og nødvendige utstyr.

Mål:

 • Bygging og oppgradering av klasserommer
 • Materialer for skoler og støtte for oppstart av førskoleopplegg
 • Kurs om verdi- og holdningsskapende arbeid blant lærere og førskolelærere og for foreldre og ungdom
 • Arbeidsopplæring til ungdom som har droppet ut av skole
 • Utdanne og mobilisere lokalsamfunn i barns rettigheter og behov for beskyttelse
 • Mobilisering av samfunnsprosjekter for implementering av utdanning
 • Kurs til barn og ungdom i ledelse
 • Inkludere flere partnerskoler og barnehager i utdanningsprogrammet
 • Kurs for lærere og førskolelærene om kreativ undervisning
 • Opprettelse av virtuelle ressursenter