Vårt arbeid i Kambodsja

Utdanning, arbeid og jordbruk

Kambodsja er et land i økonomisk vekst, men velstandsøkningen blir i liten grad fordelt mellom fattig og rik og mellom by og land. Utstrakt korrupsjon sørger for at de som er rike og har de rette forbindelsene er de som nyter mest godt av veksten. Kambodsja er et land med stor tilgang på arbeidskraft. Landets største næringer er klesindustri og turisme, men den største delen av befolkningen lever av jordbruk og bor på landsbygda. Kambodsja er fremdeles et av Asias fattigste land, særlig på grunn av mangelen på utdannet arbeidskraft. Menneskene som lever av jordbruk sliter med dårlige vanningssystemer og utnyttelse av jord.

På landsbygda er tilgangen til rent drikkevann dårlig. I byene er grunnvannet forurenset på grunn av manglende håndtering av industriavfall, søppel og kloakk. Misjonsalliansen har drevet med landsbyutvikling siden 2007, men stor migrasjon inn til byene har gjort at Misjonsalliansen også har startet opp arbeid i hovedstaden Phnom Penh. Befolkningen i Kambodsja er ung. Én av tre er yngre enn 15 år, og bare én av 20 er over 65 år.

Landet bærer preg av dets historie. Under Pol Pots regime på 70-tallet ble to millioner mennesker drept på brutalt vis. Det har vært fred i landet siden 1991, men demokratiet og tiltroen til myndighetene er fortsatt svak. Dagens nasjonale ledelse har vært ved makten i over 30 år og har ingen planer om å gi fra seg den frivillig. Skal arbeidet vårt være bærekraftig, må vi likevel samarbeide med myndighetene for å medvirke til at de leverer de tjenestene lokalbefolkningen har krav på.

20 prosent av Kambodsjas befolkning lever i ekstrem fattigdom, og ifølge FN lever halvparten av befolkningen i flerdimensjonal fattigdom. Det vil si at de har mangelfull tilgang på god utdanning, tilstrekkelige helsetjenester og andre viktige forhold for et godt liv. Seks av ti mangler tilgang på rent vann, og helseproblemene er store.

Et nytt prosjektområde i 2018 er skogen Prey Lang, nord i Kambodsja. Tidligere skogområder er forsvunnet på grunn av ulovlig tømmerhogging og rydding av skog for å drive jordbruk. I tillegg til tradisjonelt helhetlig landsbyutviklingsarbeid vil Misjonsalliansen bistå befolkningen, som stort sett består av minoriteten Kuy, med å beskytte skogen mot ulovlig hogst.

Prosjekter 2019

Organisering

Misjonsalliansen jobber sammen med lokalsamfunnet og gir de muligheten til å organisere seg, slik at de sammen kan jobbe for mer rettferdighet og mindre fattigdom. Lokalsamfunnet får opplæring i prosjektledelse og kurs i konfliktløsning og opplæring i lover og rettigheter. Vi jobber også med lokale myndigheter for at de skal kunne yte innbyggerne de tjenestene de har krav på.

Mål:

 • Etablere lokale utviklingskomiteer
 • Informasjonsarbeid om landrettigheter
 • Holde kurs for å styrke samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og lokalbefolkning og seminarer som gir verktøy til konflikthåndtering og forsoning

Skole og utdanning

Gjennom dette prosjektet får flere muligheten til å gå på skolen. For å styrke lese- og skriveferdighetene til voksne organiserer vi også undervisning for denne gruppen.

Mål:

 • Utstyre lese- og skrivegrupper
 • Videreutdanne lærere
 • Lage bibliotek på skolene
 • Undervisningsmateriell for inkluderende utdanning

Vann

Mangelen på vann skaper problemer for menneskene på landsbygda i Kambodsja. Både regntiden og tørken skaper problemer. Misjonsalliansen arbeider for at alle samarbeidsskoler og barnehager skal ha tilgang på rent vann. I noen landsbyer bygger Misjonsalliansen sammen med utviklingskomiteen en vanndam slik at befolkningen er sikret rent vann hele året.

Mål:

 • Bygge brønner og regnvannsbeholdere
 • Holde kurs i hygiene
 • Vannfilter til skoler
 • Vanndam til familier
 • Utstyr til klorinering av vann

Arbeid og inntekt

Gjennom opplæring og kurs får bønder muligheten til å øke inntektene sine. Sammen med opplæring i hvordan man kan drive egen forretningsvirksomhet kan bedriften vokse og bli mer stabil. Vi etablerer også spare- og lånegrupper der medlemmene kan låne penger av hverandre.

Mål:

 • Gi opplæring i bærekraftige jordbruksteknikker
 • Gi opplæring i å drive egen forretning
 • Yrkesveiledning til ungdom
 • Etablering av spare- og lånegrupper

Miljø og klimarettferdighet

Klimaendringer fører til at bønder i Kambodsja trenger nye teknikker for planting og nye typer avlinger som er mindre sårbare. Ved å dyrke flere ting har de flere ben å stå på og mer trygghet i økonomien. Kambodsja rammes av både flom og tørke, derfor utvikler vi også beredskapsplaner i samarbeid med lokalbefolkningen.

Skogen Prey Lang er veldig viktig i det lokale klimabildet, men er utsatt for ulovlig hogst. Vi støtter lokalbefolkningen med å beskytte skogen og å få flere til å forstå viktigheten av en levedyktig skog.

Mål:

 • Gi opplæring i nye jordbruksteknikker som er tilpasset klimaendringer
 • Gi opplæring i håndtering av avfall og søppel
 • Utvikle lokale beredskapsplaner i møte med krise og katastrofe
 • Treplanting
 • Patruljering for å hindre ulovlig hogst

Barn og ungdom

Ungdommene i Kambodsja mangler gode rollemodeller. Sammen med lokale kirker og organisasjoner ønsker vi å skape en arena hvor ungdom kan møtes, utvikles og utfordres: leirer for ungdom og grupper for ulike interesseområder som sport eller naturvern.

Mål:

 • Støtte barneklubber
 • Arrangere leirer for barn og ungdom
 • Arrangere fotballskole