Vårt arbeid i Vietnam

Klimaendringene herjer i Vietnam

I Vietnam kjenner de klimaendringene på kroppen: tørke, flom, mer saltvann og uregelmessig vær skader både mennesker, dyr og livsgrunnlaget. Det er mulig å hjelpe, men vi trenger støttespillere.

Mekongdeltaet er et av verdens mest sårbare områder knyttet til klimaendringer. Dersom havnivået stiger med en meter, vil nesten 40 % av dagens landområder bli liggende under vann. Deltaet er sårbart for oversvømmelser, jordskred og tørkeperioder. I tillegg er det et økende problem at saltinnholdet i ferskvannet øker. Det ødelegger både drikkevann og jordbruk.

Misjonsalliansen har jobbet i Mekongdeltaet i mange år. Klimaendringene de siste årene påvirker alt arbeidet vårt, fordi de negative endringene griper så dypt inn i folks livssituasjon. Vi ser at det er viktig å fokusere på kunnskap og konkrete tiltak for å øke folks evne til å tilpasse seg klimaendringer. Dette kan være å dyrke grønnsaker som tåler lengre tørkeperioder eller metoder for å klare å dyrke med mindre vann.

- Fiskebestanden er påvirket, risavlingene er redusert, og vannkvaliteten i deltaet er dårligere.
Dr. Bui Truong

Tall fra WHO viser at 15,3 % av Vietnams befolkning har en form for funksjonshemning. Arbeidsledigheten blant personer med funksjonshemning er tre ganger så høy som resten av befolkningen. Omtrent 25 % av funksjonshemmede kan ikke lese. Dette er en mye høyere prosent enn for resten av befolkningen i Vietnam.

NMAV har jobbet med inkludering av funksjonshemmede i mange år. De siste årene har vi samarbeidet med lokale interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.

De aller fleste barna i Vietnam går på skole, men det er store forskjeller på kvaliteten på det de lærer og hvordan de har det på skolen. De neste årene satser vi på å gi både barn og voksne kunnskap om integrering av funksjonshemmede, klimaendringer og kjønnsroller.

Over halvparten (58 %) av gifte kvinner I Vietnam forteller at de har opplevd fysisk, psykisk eller seksuell vold. Kvinner utgjør nesten halvparten av arbeidskraften i Vietnam, men de tjener gjennomsnittlig 30 % mindre enn menn.

Misjonsalliansen styrker kvinners rolle, posisjon og inntekt ved å tilby dem startkapital i banken vår. Vi har sett mange dyktige kvinner skape store endringer for seg selv og sine familier. I tillegg bruker vi overskuddet fra banken til å tilby kurs.

Prosjekter 2019

Miljø og klimarettferdighet

Mennesker i Mekongdeltaet kjenner de negative effektene av klimaendringer på kroppen. Vi jobber med å finne nye måter å skaffe inntekt på og dyrke mer klimarobust. Det er utfordrende for folk å måtte endre måter de har jobbet på i flere generasjoner.

Mål:

Teste ut nye modeller for dyrking og husdyrhold som er mer klimarobust

Etablere grupper i lokalsamfunnet som overvåker vannstand og saltinnhold

Lære elever hvordan de kan rydde søppel i skolegården og langs elvebredden

Inkludering av funksjonshemmede

I Vietnam har foreldre lenge skammet seg over barn med funksjonshemninger og holdt dem skjult for samfunnet. Dette er vi med på å endre. Vi bidrar til å etablere egne organisasjoner for funksjonshemmede. Foreldregrupper er etablert for å dele erfaringer og bygge nettverk.

Mål:

Bevisstgjøre og øke kunnskap om rettigheter og inkludering av funksjonshemmede

Støtte selvhjelpsgrupper for funksjonshemmede

Mikrofinans

Kvinnebanken MOM øker familiers inntekt på landsbygda. Etterspørselen etter lån er stor blant de fattige i Mekongdeltaet, men kun fem prosent har tilgang til vanlige finansielle tjenester. Lokale lånehaier krever skyhøye renter. Gjennom MOM fikk over 40 000 kvinner lån i 2017.

Mål:

Tilby små lån til stadig flere kvinner

Ha kurs i klimatilpasset husdyrhold og grønnsaksdyrking

Ha kurs i forretningsdrift og økonomi

Ha kurs i husholdningsøkonomi

Skole og utdanning

God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen. Vi jobber med å øke skolebarns kunnskap om klimaendringer og mer robust jordbruk. I tillegg lærer vi barna hvordan de kan ta vare på sitt eget nærmiljø.

Mål:

Bevisstgjøre elever om at jenter og gutter er like mye verdt og skal ha samme muligheter

Teste ut skolehager for å gi barna praktiske ferdigheter og ernæringsråd

Lære skolelever om inkludering av funksjonshemmede på skolen

Kvinners rettigheter og likestilling 

Mange vietnamesiske kvinner blir systematisk behandlet dårligere enn menn og gutter. 32 % av gifte kvinner i Vietnam rapporterer at de er utsatt for vold i hjemmet. Mange kvinner jobber uten å få lønn.

Mål:

Ha kurs for menn og kvinner om vold i hjemmet

Starte opp spare- og lånegrupper

Gi kunnskap og kompetanse til kvinner slik at de skaffer egen inntekt

Starte opp kurs i entreprenørskap der kvinnene får støtte til å starte sin egen bedrift